DUE DILIGENCE (AUDYT PRAWNY)

Kancelaria przeprowadza kompleksowe audyty prawne spółek, przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych w celu wykrycia ich potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Zakres przeprowadzanego badania określony jest każdorazowo potrzebami Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której działalność prowadzi badany podmiot, oraz okoliczność, czy badanie przeprowadzone jest na zlecenie strony sprzedającej, kupującej lub instytucji finansującej.

Zakres badania due diligence obejmuje m.in. zagadnienia korporacyjne, stosunki z podmiotami powiązanymi, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe. W przypadku nabywania / zbywania projektów inwestycyjnych badane są również prawa do projektu i kwestie regulacyjne związane z działalnością wykonywaną przez spółkę projektową. Z przeprowadzonego audytu prawnego sporządzany jest szczegółowy raport, obejmujący ocenę ryzyka prawnego inwestycji lub jej poszczególnych elementów, a także rekomendowane praktyczne rozwiązania dla skutecznego nabycia lub sprzedaży przedmiotu badania prawnego.

Badanie due diligence oraz opracowany na jego podstawie raport obejmuje zwykle m.in.

 • ogólną analizę stanu prawnego spółki oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw
 • badanie dokumentacji korporacyjnej spółki (umów, regulaminów, statutów, uchwał)
 • badanie struktury udziałowej i powiązań kapitałowych
 • badanie dokumentacji handlowej, zawartych umów, stosowanych ogólnych wzorców umownych
 • analizę dokumentacji pracowniczej (m.in. regulaminów, układów zbiorowych, zarządzeń wewnętrznych, umów o pracę i kontraktów menedżerskich)
 • badanie stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości i praw z nimi związanych
 • badanie posiadanych przez spółkę patentów, zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych
 • badanie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, których spółka jest uczestnikiem
 • badanie sytuacji finansowej spółki z uwzględnieniem sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej, wierzytelności i zobowiązań publiczno- i prywatnoprawnych
 • wskazanie potencjalnych ryzyk prawnych i gospodarczych dla spółki i członków zarządu
 • wskazanie i zaprojektowanie szczegółowych rozwiązań mających na celu poprawę i zabezpieczenie sytuacji spółki lub projektu