ENERGETYKA ODNAWIALNA

Kancelaria posiada bogate i unikalne doświadczenie w prowadzeniu inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na każdym etapie procesu inwestycyjnego i w zakresie regulacyjnym.

W ramach praktyki energetyki odnawialnej oferujemy m.in.:

 • wyspecjalizowane doradztwo w sektorze OZE, w tym przy realizacji inwestycji w OZE i bieżącej obsłudze projektów
 • doradztwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym zwłaszcza farm wiatrowych
 • doradztwo i reprezentację w postepowaniach administracyjnych i sądowych, w tym przed Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi
 • uzyskiwanie decyzji środowiskowych
 • uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci oraz umów o przyłączenie do sieci, w tym negocjowanie przyłączeń na zasadach komercyjnych
 • przygotowanie umów w zakresie zabezpieczania praw do gruntu
 • rozwiązywanie złożonych kwestii planowania przestrzennego, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy oraz doradztwo i reprezentację inwestorów w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi i organami administracji
 • doradztwo w zakresie uprawnień do emisji i świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł
 • doradztwo w zakresie wszelkich kwestii związanych z uczestnictwem w nowym Polskim systemie aukcyjnym OZE
 • doradztwo w zakresie transakcji na rynku energii, w tym sprzedaży energii
 • rozwiązywanie sporów sądowych
 • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć w branży OZE, przeprowadzanie badań prawnych due diligence, doradztwo przy zakupie i sprzedaży aktywów energetycznych
 • doradztwo i reprezentację w branży offshore – w procesie inwestycyjnym morskich farm wiatrowych, w tym uzyskiwanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich na potrzeby morskich farm wiatrowych
 • wyspecjalizowane doradztwo prawne na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prawa energetycznego, ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, ustaw środowiskowych i rozporządzeń wykonawczych
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych na tematy regulacyjne związane z sektorem OZE w zakresie prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego