ENERGETYKA

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo, w tym wsparcie przy opracowaniu wszelkich umów i dokumentów, a także reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych w branży energetycznej, w tym w zakresie energetyki konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej, dla spółek z branży kogeneracyjnej i ciepłowniczej oraz podmiotów działających w sektorze gazowym oraz paliw płynnych, a także wiodących polskich i zagranicznych koncernów energetycznych.

Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

  • kompleksowe doradztwo przy planowaniu, realizacji, modernizacji i eksploatacji przedsięwzięć energetycznych, w tym związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i realizacją inwestycji sieciowych
  • doradztwo, opracowanie pism i reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją przedsięwzięć energetycznych, w tym postępowań koncesyjnych, taryfowych, środowiskowych, lokalizacyjnych, budowlanych
  • opracowanie i weryfikację umów o przyłączanie do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz doradztwo i reprezentację w procesie przyłączenia do sieci i w kontaktach z operatorami
  • doradztwo w zakresie obrotu energią elektryczną lub paliwami, umów o dostawę, dystrybucję i przesył energii i paliw, umów związanych z magazynowaniem gazu i paliw, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia oraz innych umów handlowych
  • doradztwo przy zabezpieczaniu pozycji kontraktowych przy różnych transakcjach w energetyce
  • obsługę transakcji M&A w energetyce
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i przed organami administracji
  • specjalistyczne doradztwo w kwestiach regulacyjnych, środowiskowych, planistycznych i budowlanych
  • audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw powiązanych, przygotowanie specjalistycznych raportów due diligence
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych