NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie obrotu nieruchomościami i obsługi procesów inwestycyjnych. Doradzamy także w zakresie finansowania inwestycji, opiniujemy i negocjujemy warunki umów kredytu, jak również doradzamy w zakresie zabezpieczeń wierzytelności. Dokonujemy wszechstronnych analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence) i przygotowujemy specjalistyczne raporty na ten temat.

W ramach praktyki nieruchomości świadczymy usługi prawne dotyczące m.in.:

 • określenia stanu prawnego gruntów będących przedmiotem inwestycji
 • oceny charakteru prawnego, formy i skuteczności umów zawartych z władającymi gruntami
 • opracowania lub oceny umów dotyczących realizacji inwestycji, doradztwa i reprezentacji w zakresie  kontraktów związanych z inwestycjami budowlanymi, w tym realizowanymi przez zagranicznych wykonawców
 • obsługi transakcji dotyczących nieruchomości, w tym negocjacji warunków umów sprzedaży i umów najmu
 • doradztwa i reprezentacji w zakresie realizacji projektów deweloperskich w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym – liniowym i kubaturowym, mieszkaniowym, handlowym (w tym wielkopowierzchniowym), biurowym, hotelowym
 • doradztwa i reprezentacji w zakresie spraw związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, hotelowych, przemysłowych czy handlowych
 • obsługi potencjalnych sporów między inwestorem a uczestnikami procesu inwestycyjnego w aspekcie finansowym i organizacyjnym oraz sposobów ich rozwiązywania
 • doradztwa i reprezentacji we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo- administracyjnych związanych z procesem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym
 • oceny warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych decyzjach administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy
 • oceny przestrzegania przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • oceny przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz prawnych problemów związanych z wpływem inwestycji budowlanej na środowisko naturalne
 • wyznaczania zakresu uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji budowlanych
 • opracowania lub oceny umów dotyczących finansowania przedsięwzięcia z różnych źródeł, w tym oceny konstrukcji prawnych umów kredytowych, umów o finansowaniu przedsięwzięcia przez uczestników, a także umów poręczeń, gwarancji i zabezpieczeń ze strony inwestora
 • opracowania lub oceny umów dotyczących tworzenia podmiotów celowych (ich form organizacyjnych) do realizacji przedsięwzięcia
 • określenia ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym i sposobów zapobiegania im, jak również określenia skutków prawnych konkretnych rozwiązań inwestycyjnych, z uwzględnieniem wszelkich ryzyk mogących wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia
 • specjalistycznego doradztwa w zakresie służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu
 • reprezentacji w postępowaniach wieczystoksięgowych