Dr Hubert Wysoczański – adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów oraz w doradztwie prawnym i reprezentacji Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych w zakresie budownictwa, infrastruktury, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych, inwestycji i handlu.

Doradzał i reprezentował Klientów przy ponad 80 dużych projektach infrastrukturalnych, o łącznej wartości 2,3 miliarda USD. Posiada znaczne doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych spraw i projektów, współpracował z globalnymi spółkami z Chin, USA, Kanady, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Polski, Danii, Cypru i innymi. W latach 2011 – 2017 współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawnymi – White & Case oraz K&L Gates.

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent prawa na University of Melbourne w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa energetycznego i arbitrażu, w tym dwóch specjalistycznych książek poświęconych tematyce kontraktów budowlanych. Prelegent na licznych warsztatach i szkoleniach dla przedstawicieli firm działających w sektorach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych, budownictwem, energetyką i zamówieniami publicznymi. Biegle włada językiem angielskim oraz polskim.

DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Hubert Wysoczański posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentacji przedsiębiorców w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych, na etapie negocjacji przedkontraktowych, bieżącej realizacji projektów oraz przy rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym.  Wielokrotnie reprezentował inwestorów i wykonawców projektów dotyczących m.in. budowy autostrad, dróg ekspresowych, elektrowni, linii elektroenergetycznych, farm wiatrowych, kopalni, nieruchomości komercyjnych i deweloperskich. Brał udział oraz nadzorował pracami zespołów w kilkunastu projektach due diligence. Prowadził sprawy dotyczące projektów energetycznych, w tym występował przed organami i sądami w sprawach dotyczących decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, planowania przestrzennego i uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, zwłaszcza w sektorze energetyki odnawialnej.

Poniżej znajduje się lista wybranych projektów realizowanych przy współpracy adw. dr. Huberta Wysoczańskiego.

Budownictwo, infrastruktura, spory gospodarcze

 • Doradztwo i skuteczna reprezentacja biura architektoniczno-projektowego (jednego z największych w Polsce) w negocjacjach z jedną z największych belgijskich spółek budowlanych dotyczących zawarcia wieloletniej, wielomilionowej umowy o prace projektowe dla kompleksu budynków biurowych, mieszkalnych, hotelu i podziemnego przejazdu w Nowym Centrum Łodzi.
 • Doradztwo i reprezentacja polskiej spółki energetyczno-budowlanej w sprawach korporacyjnych, m.in. przy opracowaniu umowy inwestycyjnej, umów handlowych, dokumentów korporacyjnych i opinii prawnych.
 • Doradztwo i wsparcie Klienta przy negocjowaniu kilkumilionowej umowy o prace projektowe z największym polskim deweloperem, dotyczącej budowy kompleksu mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą parkingową.
 • Reprezentacja, doradztwo i opracowanie dokumentów kontraktowych, przedprocesowych i procesowych dla portugalskiej globalnej spółki budowlanej w sporze arbitrażowym przeciwko konsorcjantowi, dotyczącym realizacji zamówienia publicznego na wykonanie drogi ekspresowej.
 • Doradztwo i przygotowanie dokumentów procesowych w postępowaniu arbitrażowym pomiędzy polską elektrociepłownią a hiszpańskim wykonawcą w sporze dotyczącym licznych zagadnień budowlanych (wartość kontraktu 400M USD).
 • Doradztwo w sprawach budowlanych przy konstrukcji pierwszego terminalu gazu płynnego (LNG) w Polsce oraz w sporze pomiędzy polskim zamawiającym a zagranicznym konsorcjum wykonawczym.
 • Reprezentacja, doradztwo i opracowanie dokumentów kontraktowych dla hiszpańskiego wykonawcy (jednego z większych na świecie) przy realizacji projektu polegającego na budowie dwóch strategicznych, dwutorowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych 400kV, w tym m.in. skuteczna reprezentacja w negocjacjach prowadzących do uzyskania od zamawiającego publicznego aneksu do umowy głównej, przewidującego przedłużenie czasu realizacji kontraktu o 95 dni.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz sześciu portugalskich konsorcjów budowlanych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, również w zakresie zabezpieczenia roszczeń przed sądami polskimi i zagranicznymi.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz chińskiego koncernu budowlano-inżynieryjnego (największego w Azji), w zakresie wielu zagadnień dotyczących prawa budowlanego, kontraktów budowlanych, postępowań cywilnych, upadłościowych i podatkowych w związku z realizacją autostrady w Polsce.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz spółki prawa cypryjskiego w międzynarodowym sporze arbitrażowym przeciwko innej spółce cypryjskiej dotyczącym sprzedaży farmy wiatrowej.
 • Doradztwo w przygotowaniu wzorca umowy podwykonawczej o roboty budowlane dla globalnej spółki budowlanej z USA.
 • Doradztwo na rzecz globalnej spółki kanadyjskiej w zakresie międzynarodowej ochrony traktatowej, prawa budowlanego, ochrony środowiska i arbitrażu inwestycyjnego w związku z projektem kopalni złota w Rumunii.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego w zakresie kilku postępowań spornych z innymi operatorami na rynku polskim.
 • Doradztwo na rzecz polskiej kopalni węgla kamiennego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nabycia praw do dokumentacji geologicznej.
 • Doradztwo na rzecz najnowocześniejszego na świecie zakładu płytek ceramicznych w sporze sądowym przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącym odmowy wypłaty dofinansowania udzielonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Doradztwo na rzecz podmiotu wynajmującego nieruchomość na potrzeby Konsulatu USA w zakresie prawa właściwego oraz procedury rozwiązywania sporów.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz kilku spółek wiatrowych w negocjacjach dotyczących zawarcia umów na budowę farm wiatrowych (Balance of Plant contracts).
 • Doradztwo na rzecz elektrociepłowni – bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w zakresie sporu i rozliczeń z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, dokończenia realizacji inwestycji oraz kwestii procesowych w postępowaniu arbitrażowym.
 • Doradztwo i opracowywanie umów o roboty budowlane, umów o prace architektoniczne i projektowe, umów podwykonawczych i innych dokumentów kontraktowych w związku z wielomilionowymi projektami dotyczącymi m.in. budynków użyteczności publicznej i kompleksów mieszkalno-usługowych, realizowanych przez największych polskich i zagranicznych deweloperów.

Energetyka

 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz inwestorów i wykonawców przy różnorodnych projektach dotyczących ponad 50 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 3 GW, w tym zwłaszcza w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących decyzji środowiskowych, analiz akustycznych, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, decyzji lokalizacyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, przeglądów ekologicznych oraz skarg na przewlekłość postępowań.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów w związku z realizacją projektów morskich farm wiatrowych (offshore) w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 2 GW, w tym przy ubieganiu się o pozwolenie na lokalizację farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz inwestorów w negocjacjach, postępowaniach administracyjnych i sądowych w precedensowych sprawach dotyczących umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (ponad 30 spraw), w tym w sporach z operatorami sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych, przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz największej polskiej grupy spółek wiatrowych w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją farm wiatrowych, w tym w postępowaniach związanych z wydaniem decyzji środowiskowych, decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.
 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz największego hiszpańskiego koncernu energetycznego w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją farm wiatrowych, w tym w postępowaniach związanych z wydaniem decyzji środowiskowych, decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.
 • Uczestnictwo w badaniu prawnym (due diligence) ponad 20 projektów, głównie farm wiatrowych, w szczególności w zakresie kwestii budowlanych, środowiskowych, energetycznych, kontraktowych oraz postępowań administracyjnych i sądowych, zarówno na zlecenie strony sprzedającej, jak i kupującej. Nadzór i koordynacja prac zespołu przy kilku projektach due diligence.
 • Reprezentacja Klienta w negocjacjach trójstronnej umowy sprzedaży praw i obowiązków do projektu farmy wiatrowej wraz z przeniesieniem decyzji administracyjnych.
 • Doradztwo na rzecz duńskiego koncernu energetycznego w zakresie umów PPA oraz przyłączenia do sieci i innych kwestii związanych z realizacją projektów wiatrowych.
 • Doradztwo w zakresie sporów sądowych o ustanowienie służebności przesyłu oraz roszczeń z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców zagranicznych przy rozpoczynaniu działalności w branży energetycznej w Polsce.
 • Doradztwo w zakresie przyłączeń odbiorów do sieci potrzeb własnych elektrowni konwencjonalnej.
 • Doradztwo na rzecz kanadyjskiej spółki przy projekcie zakupu wytwórni sprzętu komunikacyjnego w zakresie odpowiedzialności za szkody środowiskowe.
 • Doradztwo w sprawach koncesji na rzecz największej polskiej kopalni węgla kamiennego.
 • Przygotowanie projektów przepisów prawa dla organizacji branżowych w dziedzinie energetyki i akustyki oraz propozycje implementacji dyrektyw UE dla sektora rządowego.
 • Uczestnictwo w rozmowach i doradztwo na rzecz inwestorów i organizacji branżowych (w tym EWEA: European Wind Energy Association oraz PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) w procesie konsultacji i przygotowywania projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych praw regulujących energetykę w Polsce.