OCHRONA ŚRODOWISKA

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie poszczególnych segmentów prawa ochrony środowiska, w tym prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, ochrony wód, ochrony przed uciążliwościami, wymagań administracyjnych czy też odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska. Doradzamy w zakresie unormowań wynikających z regulacji prawa polskiego, jak również w kontekście wymogów wynikających z aktów prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych. Zajmujemy się skomplikowanymi zagadnieniami prawa ochrony środowiska uwzględniając aspekty transgraniczne, a także oddziaływaniem na środowisko znaczących przedsięwzięć przemysłowych lub infrastrukturalnych.

W ramach praktyki ochrony środowiska oferujemy:

  • doradztwo prawne w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym specjalistyczne doradztwo i reprezentację w postępowaniach administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w procesie inwestycyjnym, w tym w postępowaniach związanych z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko i przeglądami ekologicznymi
  • identyfikację i ocenę prawnych ryzyk oddziaływania na środowisko, w tym odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, odpowiedzialność za szkody w środowisku, w tym za zanieczyszczenia o charakterze historycznym
  • doradztwo w zakresie regulacji odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska w sferze kontraktowej
  • doradztwo i reprezentację w zakresie wszelkich procedur prawnych związanych z ochroną środowiska w ramach procesu inwestycyjnego, na różnych etapach postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami powszechnymi
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska
  • kompleksowe doradztwo prawno-środowiskowe podczas transakcji fuzji i przejęć
  • przeprowadzanie audytów prawno-środowiskowych, w tym w ramach badań due diligence
  • doradztwo i reprezentację w zakresie zagadnień związanych z wykonywaniem prac geologicznych, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, uzyskiwaniem dostępu do dokumentacji geologicznej