SPORY GOSPODARCZE

Kancelaria zapewnia skuteczną reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych, a także przed organami i sądami administracyjnymi, w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej, w szczególności w zakresie sporów z umów handlowych, budowlanych, dotyczących projektów infrastrukturalnych, energetycznych, nieruchomościowych, prawa spółek i windykacji należności.

Przed i w trakcie każdego sporu gospodarczego koncentrujemy się na:

 • ocenie ryzyka prowadzenia sporu sądowego
 • opracowaniu długofalowych scenariuszy procesowych i doraźnych rozwiązań
 • negocjowaniu warunków ugód sądowych lub pozasądowych
 • kompleksowej reprezentacji i ochronie interesów Klientów w postępowaniach mediacyjnych, sądowych i arbitrażowych
 • wykorzystaniu taktyk procesowych jako środka dla osiągania pozaprocesowych celów biznesowych Klientów

Praktyka sporów gospodarczych obejmuje m.in.:

 • spory o zapłatę, w tym o rozliczenie z wykonania zobowiązań umownych, kar umownych, zwrot nienależnych świadczeń i uwzględnianie potrąceń; postępowania egzekucyjne i poszukiwanie majątku dłużników, w szczególności majątku przewłaszczonego na rzecz osoby trzeciej z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. umów sprzedaży, umów zlecenia i o świadczenie usług, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, najmu, dzierżawy i leasingu, umów dostawy, spedycji i przewozu, umów zawieranych w obrocie bankowym i umów związanych z finansowaniem inwestycji, umów ubezpieczeniowych, umów pomiędzy wspólnikami spółek handlowych i obrotu nieruchomościami, umów z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych
 • spory dotyczące realizacji umów na każdym ich etapie, poczynając od sporów związanych z oceną zdolności do zawarcia kontraktu handlowego, formą jego zawarcia (w trybie ofertowym lub przetargowym, jak również w trybie negocjacji), interpretacją, ustaleniem istnienia lub nieistnienia umowy, przejścia praw i obowiązków umownych na inne osoby czy też uzyskaniem zastępczego oświadczenia woli
 • spory odszkodowawcze – o naprawienie szkody (rzeczywistej lub utraconych korzyści) wyrządzonej na etapie prowadzenia negocjacji i oświadczeń składanych w momencie zawarcia umowy, a ponadto szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub czynu niedozwolonego; dochodzimy również roszczeń odszkodowawczych poprzez upoważnienie do zastępczego wykonania umowy na koszt dłużnika wraz z rekompensatą poniesionej szkody
 • spory wynikające z umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych
 • spory o ochronę dóbr osobistych przedsiębiorców
 • spory o realizację zabezpieczeń zobowiązań umownych, w tym o wykonanie gwarancji bankowych i poręczeń, przewłaszczeń na zabezpieczenie, oświadczeń o poddaniu się egzekucji z aktów notarialnych, gwarancji należytego wykonania zobowiązań z umowy, umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, umów przystąpienia do długu, umów kaucji i depozytowych
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych