ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP

Kancelaria zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych. Oferujemy także doradztwo na etapie opracowania warunków umowy o zamówienie publiczne,  w trakcie realizacji zamówień publicznych oraz reprezentację w sporach dotyczących udzielania zamówień i wynikających z umów o zamówienia publiczne. Doradzamy również w postępowaniach na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak również przy realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach praktyki zamówień publicznych zapewniamy m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej strategii prowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia
 • kompleksową pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy
 • reprezentację podmiotów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • pomoc przy badaniu ofert, uczestnictwo w negocjacjach z oferentami, wsparcie przy ocenie ofert, ustalenie ostatecznej treści umowy
 • doradztwo w zakresie dotyczącym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. wsparcie przy negocjowaniu umowy konsorcjum, analiza umowy, identyfikacja ryzyk)
 • kompleksową obsługę procedury odwoławczej
 • reprezentację wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, a także sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, odwołań i skarg do sądu powszechnego
 • reprezentację zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem powszechnym oraz sporządzanie odpowiedzi na wnoszone przez wykonawców środki ochrony prawnej, sporządzanie skarg do sądów
 • doradztwo i reprezentację przy dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia
 • reprezentację w negocjacjach z zamawiającym lub wykonawcą
 • reprezentację w sporze sądowym lub arbitrażowym
 • przygotowanie ekspertyz prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie specjalistycznych opinii w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne oraz identyfikacji ryzyk związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne